بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین

بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین


To
fall in love
عاشق شدن

 

To laugh until it hurts your stomach.

آنقدربخندی که دلت دردبگیره


To find mails by the thousands when you return from a vacation.
بعد ازاینکه از مسافرت برگشتیببینیهزار تا نامه داری


To go for a vacation to some pretty place.
برایمسافرت به یک جایخوشگلبری


To listen to your favorite song in the radio.
به آهنگمورد علاقت از رادیوگوشبدی

 

To go to bed and to listen while it rains outside.
بهرختخواب بری وبهصدای بارش بارون گوشبدی


To leave the Shower and find that the towel is warm

ازحموم که اومدی بیرون ببینی حولهات گرمه !

To clear your last exam.
آخرینامتحانت رو پاس کنی

 


To receive a call from someone, you don't see a lot, but you want to.

کسی کهمعمولا زیاد نمی بینیش ولیدلتمیخواد ببینیش بهت تلفنکنه

To find money in a pant that you haven't used since last year.
توی شلواریکه تو سالگذشته ازش استفادهنمیکردی پول پیدا کنی

To laugh at yourself looking at mirror, making faces.
برایخودت تو آینه شکلک در بیاریوبهش بخندی !!!

Calls at midnight that last for hours.
تلفن نیمهشب داشته باشیکه ساعتها همطولبکشه

To laugh without a reason.
بدون دلیلبخندی

To accidentally hear somebody say something good about you.
بطورتصادفی بشنوی که یک نفردارهازشما تعریف می کنه

To wake up and realize it is still possible to sleep for a couple of hours.
از خوابپاشی و ببینی که چند ساعتدیگههممی تونی بخوابی !

 

 

 

To hear a song that makes you remember a special person.
آهنگیروگوش کنی که شخص خاصی رو به یادشمامی یاره


To be part of a team.
عضو یکتیمباشی

 

To watch the sunset from the hill top.
از بالایتپه به غروب خورشید نگاه کنی

 

To make new friends.

دوستایجدید پیدا کنی

To feel butterflies!
In the stomach every time that you see that person.
وقتی "اونو" میبینی دلتهریبریزه پایین !

To pass time with your best friends.
لحظات خوبی رو با دوستانتسپریکنی

To see people that you like, feeling happy.

کسانی رو کهدوستشون داری رو خوشحالببینی


See an old friend again and to feel that the things have not changed.
یهدوستقدیمی رو دوباره ببینید وببینیدکه فرقی نکرده

To take an evening walk along the beach.
عصر که شدکنار ساحل قدم بزنی


To have somebody tell you that he/she loves you.
یکیروداشته باشی که بدونید دوستتداره


To laugh .......laugh. ........and laugh ...... remembering stupid
things done with stupid friends.

یادت بیادکه دوستای احمقت چه کارهایاحمقانه ای کردند و بخندیوبخندی و........ باز هم بخندی


These are the best moments of life....

اینهابهترین لحظه‌های زندگی هستند

Let us learn to cherish them.
قدرشون روبدونیم

/ 2 نظر / 10 بازدید
نیلو

http://metan.ir/ad/redirect.php?type=4&ad=293&pubid=1044 يه سر بزن

علی سلیمی

وقتی کودک بودم می گفتم کاش زودتر بزرگتر شوم وقتی بزرگتر شدم گفتم کاش به دانشگاه بروم وقتی به دانشگاه رفتم گفتم که بزرگتر شوم ولی حالا احساس می کنم که ای کاش زمان دانشگاه برمیگشت نه طوری دیگه ای اگر قرار بود 1000 بار به دنیا بیایم باور کن هزار بار تکرار لحظه های قبل بود فقط یکمی بیشتر درس می خوندم. همین ما همیشه پنجره سبز داریم ولی افسوس که از درون خانه می بینیم .