میلاد دوباره

...و باز هم ٢٩ بار دیگر سلام

سلام ای مرد مرده  زخم خورده

سلام ای شاه خفته سر خورده

و شاید زنده هستی سر سپرده

یا شاید مرده باشی یاد برده

سلام ای نام نامی حرف باقی

سلام ای نام بی ربط اسم ساقی          

/ 2 نظر / 8 بازدید